رفتن به مطلب
شرایط فعال سازی بخش ویژه
جستجو در
 • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...
hadi000

اخبار و آپدیت های Octoplus FRP Tool

پست های پیشنهاد شده

hadi000    349

 

🐙 Octoplus FRP Tool v.1.0.0 - fasten your seatbelts! 🐙

 

Please welcome new product in Octoplus family - the FRP Tool!

Affordable all-in-one solution for reset FRP protection.

Octoplus FRP Tool v.1.0.0 supported models list:


Samsung

 • GT-I9195I
 • SC-01F, SC-04F, SC-04G, SC-05G
 • SM-A3000, SM-A3009, SM-A300F, SM-A300FU, SM-A300G, SM-A300H, SM-A300M, SM-A300Y, SM-A300YZ, SM-A310F, SM-A310FD, SM-A310M, SM-A310MD, SM-A310N0, SM-A310Y, SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320Y, SM-A5000, SM-A500F, SM-A500F1, SM-A500FD, SM-A500FQ, SM-A500FU, SM-A500G, SM-A500H, SM-A500HQ, SM-A500K, SM-A500L, SM-A500M, SM-A500S, SM-A500W, SM-A500XZ, SM-A500Y, SM-A500YZ, SM-A5100, SM-A5108, SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510MD, SM-A510S, SM-A510Y, SM-A510YD, SM-A520F, SM-A520K, SM-A520L, SM-A520S, SM-A520W, SM-A7000, SM-A7009, SM-A700F, SM-A700FD, SM-A700FQ, SM-A700FZ, SM-A700H, SM-A700K, SM-A700L, SM-A700M, SM-A700S, SM-A700YD, SM-A700YZ, SM-A7100, SM-A7108, SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710K, SM-A710L, SM-A710M, SM-A710MD, SM-A710S, SM-A710Y, SM-A720F, SM-A800F, SM-A800I, SM-A800IZ, SM-A800S, SM-A800YZ, SM-A810F, SM-A810FD, SM-A810S, SM-A810YZ, SM-A9000, SM-A9000K, SM-A9100, SM-A910F, SM-A910FD
 • SM-C111, SM-C115, SM-C1150Z, SM-C115M, SM-C5000, SM-C5010, SM-C7000, SM-C700S, SM-C7010, SM-C9000
 • SM-E500F, SM-E500H, SM-E500HQ, SM-E500M, SM-E500YZ, SM-E7000, SM-E700F, SM-E700H, SM-E700M
 • SM-G150N0, SM-G150NK, SM-G150NL, SM-G150NS, SM-G155S, SM-G1600, SM-G350L, SM-G350M, SM-G357F, SM-G357FZ, SM-G357M, SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609, SM-G360AZ, SM-G360BT, SM-G360F, SM-G360FY, SM-G360G, SM-G360GY, SM-G360M, SM-G360P, SM-G361F, SM-G3812, SM-G3812B, SM-G3815, SM-G3818, SM-G3819, SM-G386F, SM-G386T, SM-G386T1, SM-G386W, SM-G388F, SM-G389F, SM-G5108, SM-G5108Q, SM-G5109, SM-G5308W, SM-G5309W, SM-G530A, SM-G530BT, SM-G530F, SM-G530FQ, SM-G530FZ, SM-G530H, SM-G530M, SM-G530P, SM-G530Y, SM-G531BT, SM-G531F, SM-G531Y, SM-G532F, SM-G532FD, SM-G532G, SM-G532M, SM-G532MT, SM-G5500, SM-G550F, SM-G550FY, SM-G550TSM-G550T1, SM-G550T2, SM-G5510, SM-G5700, SM-G570F, SM-G570M, SM-G570Y, SM-G6000, SM-G600F, SM-G600FY, SM-G600S, SM-G6100, SM-G610F, SM-G610FD, SM-G610FZ, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610M, SM-G610S, SM-G610Y, SM-G710, SM-G7102, SM-G7105, SM-G7105L, SM-G710K, SM-G710L, SM-G710S, SM-G7200, SM-G7202, SM-G720AX, SM-G720NO, SM-G730A, SM-G730M, SM-G730W8, SM-G7508Q, SM-G7509, SM-G750A, SM-G750F, SM-G750H, SM-G800F, SM-G800I, SM-G800M, SM-G800Y, SM-G850A, SM-G850F, SM-G850FQ, SM-G850K, SM-G850L, SM-G850M, SM-G850S, SM-G850T, SM-G850W, SM-G850Y, SM-G860P, SM-G870A, SM-G870D, SM-G870F, SM-G870F0, SM-G870W, SM-G890A, SM-G891A, SM-G9006V, SM-G9006W, SM-G9008V, SM-G9008W, SM-G9009D, SM-G9009W, SM-G900A, SM-G900F, SM-G900FD, SM-G900FG, SM-G900H, SM-G900I, SM-G900K, SM-G900L, SM-G900M, SM-G900MD, SM-G900P, SM-G900S, SM-G900T, SM-G900T1, SM-G900T2, SM-G900T3, SM-G900V, SM-G900W8, SM-G901F, SM-G903F, SM-G903FD, SM-G903M, SM-G903W, SM-G906K, SM-G906L, SM-G906S, SM-G9105, SM-G910S, SM-G9200, SM-G9208, SM-G9209, SM-G920A, SM-G920AZ, SM-G920D, SM-G920F, SM-G920FD, SM-G920FZ, SM-G920I, SM-G920K, SM-G920L, SM-G920P, SM-G920R4, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920T1, SM-G920W8, SM-G9250, SM-G925A, SM-G925F, SM-G925FQ, SM-G925I, SM-G925K, SM-G925L, SM-G925P, SM-G925S, SM-G925T, SM-G925T1, SM-G925W8, SM-G9287, SM-G9287C, SM-G928C, SM-G928F, SM-G928G, SM-G928I, SM-G928K, SM-G928L, SM-G928N0, SM-G928P, SM-G928S, SM-G928T, SM-G928W8, SM-G9308, SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930P, SM-G930S, SM-G930T, SM-G930T1, SM-G930U, SM-G930V, SM-G930VL, SM-G930W8, SM-G935D, SM-G935F, SM-G935FD, SM-G935J, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935P, SM-G935S, SM-G935T, SM-G935T1, SM-G935U, SM-G935V, SM-G935W8
 • SM-J100F, SM-J100FN, SM-J100G, SM-J100M, SM-J100MU, SM-J100MV, SM-J100VPP, SM-J100Y, SM-J110F, SM-J110G, SM-J110M, SM-J120A, SM-J120AZ, SM-J120F, SM-J120FN, SM-J120G, SM-J120M, SM-J120P, SM-J120W, SM-J120ZN, SM-J200BT, SM-J200F, SM-J200G, SM-J200GU, SM-J200M, SM-J200Y, SM-J320A, SM-J320AZ, SM-J320P, SM-J320W8, SM-J320YZ, SM-J321AZ, SM-J327P, SM-J5007, SM-J5008, SM-J500F,SM-J500FN, SM-J500G, SM-J500H, SM-J500M, SM-J500N0, SM-J500Y, SM-J5108, SM-J510F, SM-J510FN, SM-J510G, SM-J510H, SM-J510K, SM-J510L, SM-J510MN, SM-J510N, SM-J510S, SM-J510U, SM-J510UN, SM-J700F, SM-J700H, SM-J700M, SM-J7108, SM-J710F, SM-J710FD, SM-J710FN, SM-J710FZ, SM-J710GN, SM-J710K, SM-J710MN, SM-J727P
 • SM-N750, SM-N7500Q, SM-N7505, SM-N7505L, SM-N9005, SM-N900A, SM-N900L, SM-N900P, SM-N900S, SM-N900T, SM-N900V, SM-N900W8, SM-N910A, SM-N910C, SM-N910F, SM-N910G, SM-N910H, SM-N910K, SM-N910L, SM-N910P, SM-N910S, SM-N910T, SM-N910U, SM-N910V, SM-N910W8, SM-N9150, SM-N915A, SM-N915D, SM-N915F, SM-N915FY, SM-N915G, SM-N915P, SM-N915S, SM-N915T, SM-N915W8, SM-N916K, SM-N916L, SM-N916S, SM-N9200, SM-N9208, SM-N920A, SM-N920C, SM-N920CD, SM-N920F, SM-N920G, SM-N920I, SM-N920K, SM-N920L, SM-N920P, SM-N920S, SM-N920T, SM-N920W8, SM-N9300, SM-N930A, SM-N930F, SM-N930FD, SM-N930K, SM-N930L, SM-N930P, SM-N930R4, SM-N930S, SM-N930T, SM-N930U, SM-N930W8
 • SM-P350, SM-P355, SM-P355C, SM-P355M, SM-P355Y, SM-P550, SM-P555, SM-P555C, SM-P555K, SM-P555L, SM-P555M, SM-P555S, SM-P555Y, SM-P585M, SM-P585N, SM-P585Y, SM-P601, SM-P602, SM-P605, SM-P605M, SM-P605S, SM-P605V, SM-P607A, SM-P607T, SM-P901, SM-P902, SM-P905, SM-P905FO, SM-P905M, SM-P905V, SM-P907A, SM-P907T
 • SM-T111, SM-T111M, SM-T111NQ, SM-T210, SM-T211, SM-T211M, SM-T217A, SM-T217T, SM-T230, SM-T230NT, SM-T230NU, SM-T231, SM-T232, SM-T235, SM-T237P, SM-T239C, SM-T239M, SM-T310, SM-T311, SM-T312, SM-T315, SM-T315T, SM-T330, SM-T331, SM-T331C, SM-T332, SM-T337A, SM-T337T, SM-T350, SM-T355, SM-T355C, SM-T355Y, SM-T357T, SM-T357W, SM-T365, SM-T365FO, SM-T365M, SM-T365Y, SM-T375L, SM-T375S, SM-T377P, SM-T520, SM-T525, SM-T530, SM-T530NU, SM-T531, SM-T532, SM-T533, SM-T535, SM-T715, SM-T715C, SM-T715N0, SM-T715Y, SM-T719C, SM-T719Y, SM-T805, SM-T805C, SM-T805M, SM-T805Y, SM-T807A, SM-T807J, SM-T807P, SM-T807R4, SM-T807V, SM-T810, SM-T813, SM-T815, SM-T815C, SM-T815N0, SM-T815Y, SM-T817P, SM-T817T, SM-T817W, SM-T818T, SM-T818V, SM-T819C, SM-T819Y, SM-T900, SM-T905
 • SM-W2014, SM-W2015, SM-W2017
 • SPH-G930


Huawei

 • WAS-LX1, WAS-L22J, WAS-LX2, WAS-L03T, WAS-LX3, WAS-AL00, WAS-LX1A
 • BLN-L21, BLN-L22, BLL-L21, BLL-L22, BLN-L24, BLL-L23, BLN-TL10, BLN-AL10, BLN-TL00, BLN-AL20
 • EVA-L19, EDI-AL10, EVA-AL00, VIE-AL10, KNT-AL20, EVA-TL00, EVA-DL00, EVA-L09, VIE-L09
 • NEM-AL10, NEM-L31, NEM-L51, NEM-L21
 • VNS-L01, VNS-L22, VNS-TL00, VNS-L53, VNS-L21, VNS-L31
 • NXT-L29, FRD-L09, FRD-L02, NTS-AL00, BTV-W09, FRD-L14, FRD-L19, BTV-DL09, CAM-L21, CAZ-TL10, CAN-L11, BAC-L21LG

 • D850, D850PR, D851, D851TN, D851WH, D852, D852G, D855, D855AR, D855K, D855P, D855TR, D855V, D856, D857, D858, D858HK, D859
 • F500K, F500L, F500S, F510K, F510L, F510S, F540K, F540L, F540S, F560K, F570S, F600K, F600L, F600S, F620K, F620L, F620S, F650K, F650L, F650S, F670K, F670L, F670S, F690K, F690L, F690S, F700K, F700L, F700S, F720K, F720L, F720S, F750K, F770S, F800K, F800L, F800S
 • G600K, G600KP, G600KR, G600L, G600LP, G600LR, G600S, G600SP, G600SR
 • H340, H340AR, H340F, H340G, H340H, H340N, H340Y, H342, H342F, H342FT, H342I, H342TR, H343, H345, H440, H440AR, H440F, H440N, H440V, H440Y, H442, H442F, H443, H445, H525, H525N, H525TR, H630, H630D, H630I, H631, H634, H635, H635A, H635AR, H635C, H635CX, H636, H650, H650AR, H650E, H650K, H700, H731, H734, H735, H735AR, H735L, H735MT, H735P, H735T, H735TR, H736, H736P, H740, H810, H810PR, H811, H811VK, H812, H815, H815AR, H815K, H815L, H815P, H815PX, H815T, H815TR, H818, H818N, H818P, H818PA, H819, H820, H820PR, H830, H830SV, H831, H840, H840AR, H840TR, H845, H845N, H848, H850, H850AR, H850K, H850TR, H858, H860, H860N, H868, H870, H870DS, H870K, H870S, H870U, H870V, H871, H872, H872PR, H873, H900, H900PR, H910, H910PR, H915, H918, H950, H950PR, H955, H955A, H955AR, H955HK, H955P, H955TR, H959, H960, H960A, H960AR, H960ATR, H960AY, H960P, H960TR, H960YK, H961, H961AN, H961N, H961S, H962, H968, H990, H990DS, H990N, H990T, H990TR
 • K100, K100DS, K100E, K100TR, K120, K120AR, K120E, K120F, K120FT, K120GT, K120H, K120K, K120L, K120P, K120S, K121, K130, K130E, K130EE, K130F, K130Y, K200, K200DS, K200DSF, K200DSK, K200F, K200MT, K210, K212, K220, K220AR, K220BR, K220DS, K220DSF, K220DSK, K220DSZ, K220F, K220H, K220T, K220TR, K220Y, K220Z, K240, K240AR, K240F, K240H, K330, K332, K350, K350AR, K350DS, K350E, K350F, K350H, K350K, K350N, K350NDS, K350TR, K350Y, K350Z, K371, K373, K420DS, K420N, K420NM, K420PR, K425, K428, K430DS, K430DSE, K430DSF, K430DSY, K430TR, K430TV, K450, K500AR, K500DS, K500DSF, K500DSK, K500DSZ, K500F, K500H, K500I, K500J, K500K, K500N, K500TR, K500Y, K500Z, K520, K520D, K520DY, K520K, K520TR, K520Y, K530, K530AR, K530DY, K530F, K530TR, K535, K535D, K535N, K535T, K540, K550, K550BN, K550BNGO1, K557, K580, K580AR, K580DS, K580DSF, K580DSK, K580DSZ, K580F, K580H, K580I, K580TR, K580Y, K580Z, K600, K600HK, K600Y
 • LS450, LS665, LS675, LS676, LS751, LS755, LS770, LS775, LS777, LS991, LS992, LS993, LS996, LS997
 • M150, M150AT, M151, M153, M154, M160, M160E, M200E, M200N, M210, M250, M250AR, M250DS, M250DSN, M250E, M250F, M250H, M250I, M250K, M250M, M250N, M250Y, M250YK, M255, M257, M257PR, M320, M320AR, M320DSN, M320F, M320G, M320H, M320K, M320N, M320TV, M327, M400AR, M400DF, M400DK, M400DY, M400F, M400MT, M400N, M400Y, M430, M470, M470F, M710DS, MP260, MP450, MS210, MS330, MS345, MS428, MS550, MS631
 • RS988
 • S02
 • TP260, TP450
 • US215, US550, US991, US992, US996
 • VS425, VS425LPP, VS425PP, VS500, VS500PP, VS501,VS986,VS986W,VS987,VS988,VS990,VS995


Alcatel

 • OT-6055U, OT-6039Y, OT-6045I, OT-5065D, OT-4060A, OT-6039K, OT-5054O, OT-5056D


Motorola

 • XT1021, XT1063, XT1092, XT1093, XT1095, XT1096, XT1254, XT1521, XT1526, XT1527, XT1528, XT1540, XT1550, XT1557, XT1562, XT1565, XT1575, XT1585, XT1602, XT1607, XT1621, XT1622, XT1625, XT1641, XT1642, XT1643, XT1644, XT1650, XT1655, XT1676


That is just the beginning!


Dongle or Activation are already available for purchase from GSM Server Store. Ask you local dealers soon.

 

Download Octoplus FRP Tool v.1.0.0
  • پسند 2
  • تشکر 1
  • خوشحال 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hadi000    349

 

برای اجرا روی باکس octopus احتیاج به اکتیویشن است

همچنین به صورت دانگل هم به فروش خواهد رسید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
sfri.arash    2,473
ارسال شده در (ویرایش شده)

Octoplus FRP Tool v.1.0.6 is out! New brands, new models added again!

Octoplus FRP Tool v.1.0.6 Release Notes:

🐙 Added “Reset FRP” feature for the following devices:

 

Asus ZenFone 4 Max 5.2 ZC520KL (X00HD)

 

Azumi IRO A5Q (thanks to Mr. Maurioski)

 

HomTom HT20 Pro

 

Huawei Mate 9 Pro Dual (Huawei Long Island) (LON-AL00)

Huawei Mate 10 Pro (Huawei Blanc) (BLA-L09)

Huawei Honor 8 (Huawei Faraday) (FRD-L04)

Huawei Mate 10 (Huawei Alps) (ALP-L09)

Huawei Honor 9 Dual SIM (STF-L09)

Huawei GW Dual SIM / Y6II (Huawei Cam) (CAM-L23)

Huawei Mate 8 Dual SIM (Huawei Next) (NXT-AL10)

Huawei P10 Premium Edition Dual SIM JP (VTR-L29)

 

Lenovo Tab 3 (TB3-730F) (thanks to Mr. ChElEuLaVi)

 

Meizu M5 (M611H)

Meizu M5c (M710H)

 

Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1064)

Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1068)

Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1069)

Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1072) (thanks to Mr. Adcservice)

Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1077)

Motorola Moto G (2nd gen) / Titan (XT1079)

 

Nokia 3 (TA-1032)

 

OnePlus 2 (A2003)

 

Oukitel K6000 Plus (thanks to Mr. faurionutz)

 

Xiaomi Redmi 4X
 

Xiaomi Redmi 4 Premium Edition
 

Xiaomi Redmi Note 4X
 

Xiaomi Redmi Note 5A

 

ZTE ZMax Pro (Z981)
 

ZTE Grand X4 (Z956)

🐙 Added “Reset Mi Account” feature for the following Xiaomi devices:

 

Xiaomi Redmi 4X
 

Xiaomi Redmi 4 Premium Edition
 

Xiaomi Redmi Note 4X
 

Xiaomi Redmi Note 5A

🐙 All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)

Dongle or Activation are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!

Download Octoplus FRP Tool v.1.0.6

Find out more at: www.octoplusbox.com

ویرایش شده در توسط sfri.arash
  • پسند 2
  • تشکر 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
sfri.arash    2,473

octoplus

Octoplus FRP Tool v.1.1.8 is out! Massive Huawei update!

Octoplus FRP Tool v.1.1.8 Release Notes:
������ Added “Reset FRP” feature for the following devices:
 
 • Huawei Honor V10 Premium Edition Dual SIM (BKL-AL20)
 • Huawei Honor V10 Standard Edition Dual SIM (BKL-AL00)
 • Huawei Honor 9 Lite Dual SIM / Honor 9 Youth Edition (LLD-AL00) (thanks to Mr. deeptelecomzira)
 • Huawei Honor 9 Lite Dual SIM /Honor 9 Youth Edition (LLD-AL10)
 • Huawei Honor 9 Lite Dual SIM (LLD-L31)
 • Huawei Honor 9 Lite Dual SIM (LLD-L22A)
 • Huawei Honor 8 Smart (VEN-L22)
 • Huawei Honor 7 (PLK-L01)
 • Huawei P8 Standard Edition Dual SIM (GRA-UL00)
 • Huawei P8 Premium Edition Dual SIM (GRA-UL10)
 • Huawei Honor 5X TD-LTE Dual SIM (KIW-TL00)
 • Huawei Honor 5X TD-LTE Dual SIM (KIW-TL00H)
 • Huawei Honor 6A Pro Dual SIM (Huawei Delhi) (DLI-L22)
 • Huawei Honor 6X Dual SIM (BLN-AL40)
 • Huawei G9 Dual SIM / G9 Youth Edition (Huawei Venus) (VNS-AL00)
 • Huawei P Smart Dual SIM (Huawei Figo) (FIG-LX1)
 • Huawei P Smart Dual SIM (Huawei Figo) (FIG-L21)
 • Huawei P Smart Dual SIM (Huawei Figo) (FIG-LX2)
 • Huawei P Smart Dual SIM / Nova 2 lite (Huawei Figo) (FIG-L22)
 • Huawei Nova Lite 2 Dual SIM (Huawei Figo) (FIG-LA1)
 • Huawei MediaPad T3 8.0 2017 / Honor Changwan Pad 2 (Huawei Kobe) (KOB-L09)
 • Huawei Honor Holly 4 Dual SIM (Huawei Delhi) (DLI-L42)
 • Huawei GR5 LTE (KII-L05) (thanks to Mr. Dr_Wolodya)
 • Huawei Maimang 5 Dual SIM (Huawei Milan) (MLA-AL10)
 • Huawei Nova 2 WiMAX 2+ HWV31 (Huawei Picture) (PIC-LX9)
 • Huawei Nova 2 Plus Dual SIM (BAC-L22)
 • Huawei Honor 6C 4G / Nova Smart (DIG-L01)*
 • Huawei Dig L03 (DIG-L03)*
 • Huawei Honor 6C Dual SIM / GR3 2017 (Huawei Diego) (DIG-L21HN)*
 • Huawei P9 Lite Smart 16GB Dual SIM (DIG-L23)*

������ All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)

 

* Huawei DIG-L01, DIG-L03, DIG-L21HN, DIG-L23 were removed from the list of supported models due to unlocking issues.
In this update we have returned these devices to Software list with new “Reset FRP” algo. If someone has these devices, please try to perform “Reset FRP” operation and share your results.


Do you have any unsupported Huawei device? Just select "TEST-MODE" in the list of Software and perform "Reset FRP" operation. Test reports are welcome!
 

Dongle or Activation are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
Find out more at: www.octoplusbox.com

telegram channel

line separator 1

activation tool
  • پسند 2
  • تشکر 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
sfri.arash    2,473

 

octoplus
Octoplus FRP Tool v.1.1.9 is out! Google Pixel, Google Pixel XL, general ABD Reset FRP method added!

Octoplus FRP Tool v.1.1.9 Release Notes:

������
Added “Reset FRP” feature for the following devices:
 
 • Google Pixel
 • Google Pixel XL
 
 • Altice S60 (thanks to Mr. equinoks)
 
 • Condor Plume P4 Plus (PGN-527) (thanks to Mr. DZ-DEVELOPER)
 
 • Doogee X20 (thanks to Mr. Faruxchik)
 
 • E-tel N6 (thanks to Mr. imanka)
 
 • Greentel X1 (thanks to Mr. imanka)
 
 • Leagoo M8 (thanks to Mr. Surtax)
 
 • LG Disney Mobile / DS1604 (DM-02H) (thanks to Mr. mimarijaz71)
 
 • Mediacom M-SP10HXxH (thanks to Mr. BxS4ever)
 
 • Mls iQTalk Color (iQ1551) (thanks to Mr. petros047)
 • Mls Color 3 (iQ1553) (thanks to Mr. petros047)
 
 • Motorola Moto G5S Plus / Sanders (XT1800) (thanks to Mr. Maurioski)
 
 • Prestigio MultiPad Wize 3131 (PMP3131) (thanks to Mr. Surtax)
 
 • Samsung SM-G9200 (via UART)
 • Samsung SM-G9208 (via UART)
 • Samsung SM-G9209 (via UART)
 • Samsung SM-G920P (via UART)
 • Samsung SM-G920R4 (via UART)
 • Samsung SM-G925P (via UART)
 • Samsung SM-G928P (via UART)
 • Samsung SM-N9200 (via UART)
 • Samsung SM-N920P (via UART)
 
 • ZTE Blade Z Max (Z982)
 • ZTE Max XL (N9560)
������ General ADB Reset FRP Method added. By using this method you can reset FRP on devices, which already have enabled ADB. To apply this method, just select “Device vendor: General Reset FRP Methods”, select “Device model: ADB Method”, connect the device to PC (if necessary install ADB driver), and press “Reset FRP” button.
������ New Samsung combination firmwares were uploaded into the Support Area
������ All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)

 
 
Dongle or Activation are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
Find out more at: www.octoplusbox.com
telegram channel

line separator 1
activation tool
.. Octoplus FRP Tool Activation
plus followplus_********.pngplus_*******.pngplus youtubeplus g plusplus rssplus displus mailplus bottom right
report
  • پسند 1
  • تشکر 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
hadi000    349

 

Post🐙 Octoplus/Octopus Box Samsung v.2.6.7 - added support of Exynos latest security 🐙
 
 
plus_cap.png
Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.6.7 is out!
Added support for new security (latest firmwares and Security patch levels) for wide range of Exynos CPUs-based devices.
Released Direct Unlock, Read Codes, Read/Write Cert, Repair Network operations for the latest firmwares (firmwares released on January, February and March 2018 are supported!) for a wide range of Exynos CPU-based devices!

Some adjustments and improvements were made.


Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.6.7 Release Notes:
🐙 Released Direct Unlock, Read Codes (method which requires root), Read/Write Cert, Repair Network operations for the latest firmware versions/ Security patch levels for the following devices:
- SM-A310F, SM-A310FD, SM-A310M, SM-A310MD, SM-A310N0, SM-A310Y
- SM-A510F, SM-A510FD, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510M, SM-A510MD, SM-A510S, SM-A510Y, SM-A510YD
- SM-A710F, SM-A710FD, SM-A710K, SM-A710L, SM-A710M, SM-A710MD, SM-A710S, SM-A710Y
- SM-J710F, SM-J710FD, SM-J710FN, SM-J710FQ, SM-J710FZ, SM-J710GN, SM-J710K, SM-J710MN
- SM-G610F, SM-G610FD, SM-G610FZ, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610M, SM-G610S, SM-G610Y
- SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930S, SM-G930W8
- SM-G935F, SM-G935FD, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935S, SM-G935W8
- SM-T580
- SM-T585, SM-T585C
- SM-P585M, SM-P585N, SM-P585Y
🐙 Released Direct Unlock, Read/Write Cert, Repair Network operations for the latest firmware versions/Security patch levels for the following devices:
- SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320Y
- SM-J530F, SM-J530FM, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530K, SM-J530L, SM-J530Y, SM-J530YM
- SM-J730F, SM-J730FM, SM-J730G, SM-J730GM, SM-J730K
- SM-J701F, SM-J701FD, SM-J701M, SM-J701MT
🐙 Added Set SIM Count operation for the following devices:
- SM-J710F, SM-J710FD, SM-J710FN, SM-J710FQ, SM-J710FZ, SM-J710GN, SM-J710K, SM-J710MN
- SM-G610F, SM-G610FD, SM-G610FZ, SM-G610K, SM-G610L, SM-G610M, SM-G610S, SM-G610Y
- SM-G930F, SM-G930FD, SM-G930K, SM-G930L, SM-G930S, SM-G930W8
- SM-G935F, SM-G935FD, SM-G935K, SM-G935L, SM-G935S, SM-G935W8
- SM-A320F, SM-A320FL, SM-A320Y
- SM-J530F, SM-J530FM, SM-J530G, SM-J530GM, SM-J530K, SM-J530L, SM-J530Y, SM-J530YM
- SM-J730F, SM-J730FM, SM-J730G, SM-J730GM, SM-J730K
- SM-J701F, SM-J701FD, SM-J701M, SM-J701MT
🐙 Improved “Unlock” operation (fast factory method) for TMB SM-G935T.
🐙 Some adjustments and improvements were made.
🐙 All supported operations described in details in the manual ("Cable & Manual" button in the software).
plus_line.png
Download Octoplus / Octopus Box Samsung Software v.2.6.7
  • پسند 1
  • تشکر 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
sfri.arash    2,473

New version of
Octoplus FRP Tool is out!

 
12.04.2018

 

Octoplus FRP Tool v1.2.2

Octoplus Box FRP Tool version 1.2.1 Release Notes:

 • Released new world's first Reset FRP solution (via Download Mode), that works for all firmware versions and latest security patch levels for the next LG devices:
  • LG V20 Series:
  • H910, H910PR
  • H915
  • H918
  • H990, H990DS, H990N, H990T, H990TR
  • LS997
  • VS995
  • US996
  • F800K, F800L, F800S
    
  • LG G6 Series:
  • H870, H870DS, H870DSU, H870K, H870S, H870U, H870V
  • H871
  • H872, H872PR
  • H873
  • G600K, G600L, G600S, G600KP, G600LP, G600SP
  • LS993
  • VS988
    
  • LG G5 Series:
  • H820, H820PR
  • H830, H830SV
  • H831
  • H850, H850AR, H850K, H850TR
  • H858
  • H860, H860N
  • H868
  • LS992
  • US992
  • VS987
  • RS988
  • F700K, F700L, F700S

    
  • LG K10 2017 / X400 Series:
  • K121K, K121L, K121S
    
  • LG X Power 2 / X500 Series:
  • X320K, X320L, X320S
    
  • Added «Reset FRP» for the following devices:
  • BLU Studio X6 / S490U (thanks to mr. darkside85)
  • Dialog Blaze M50E-1A (thanks to mr. imanka)
  • Energizer Energy S500E (thanks to mr. imanka)
  • Lava Z10 (thanks to mr. pandoragsm)
    
  • LG G6 (H870AR) (released two methods - via Download Mode and via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported)
  • LG G6 (H870I) (released two methods - via Download Mode and via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported)
  • LG G6 (LS993) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported)
  • LG Q6 (X600K) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported)
  • LG Q6 (X600L) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported)
  • LG Q6 (X600S) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported) (thanks to mr. Denozaur)
  • LG Q6+ (X600KP) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported)
  • LG Q6+ (X600LP) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported)
  • LG Q6+ (X600SP) (via Test Point, all firmware versions and latest security patch levels are supported)
    
  • Lyf Wind 6 (LS-5009) (thanks to mr. deeptelecomzira)
  • Motorola Moto E (4th Gen) (XT1765) (thanks to mr. darkside85)
  • NGM Dynamic E451 (thanks to mr. angelkid)
  • Panasonic Eluga Pulse X (thanks to mr. pandoragsm)
  • Tecno Camon I (IN5) (thanks to mr. pandoragsm)
  • Tecno Camon I Air (IN3) (thanks to mr. pandoragsm)
  • Tecno Spark Pro (K8) (thanks to mr. reibanoor)
  • Wiko Robby (thanks to mr. BxS4ever)
  • Wiko Sunny 2 (thanks to mr. equinoks)
    
  • All supported operations are described in details in Software manual («Help» button in Software)
  • پسند 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

 

 

octoplus.png

Octoplus FRP Tool v.1.2.4 is out! Added new unique world's first Reset FRP solution for the wide range of Qualcomm CPUs-based LG devices and more!

Octoplus FRP Tool v.1.2.4 Release Notes:
🐙 Released new world's first unique Reset FRP solution (from now on, these operations work for all firmware versions and latest security patch levels) for the next Qualcomm CPUs-based LG devices:
 • LG Aristo (M210)
 • LG Aristo (MS210)
 • LG Aristo 2 (X210MA)
 • LG K8 2017 (M200E)
 • LG K8 2017 (M200N)
 • LG K10 2017 (M257)
 • LG K10 2017 (M257PR)
 • LG K20 (M255)
 • LG K20 Plus 2017 (MP260)
 • LG K20 Plus 2017 (TP260)
 • LG Stylo 3 (M430)
 • LG Stylo 3 Plus (M470)
 • LG Stylo 3 Plus (M470F)
 • LG Stylo 3 Plus (MP450)
 • LG Stylo 3 Plus (TP450)
 • LG X300 (K120K)
 • LG X300 (K120L)
 • LG X300 (K120S)
 • LG X Power 2 (M320G)
 • LG X Power 2 (M322)
 • LG X Power 2 (M327)

Note: new "Reset FRP" method was added and works for other Qualcomm CPUs-based LG devices not listed above. So, if you own these devices, try to perform “Reset FRP” operation and share the report.

🐙 Added “Reset FRP” for the following devices:
 • Archos 55 Helium (AC55HE) (thanks to Mr. YASS YASS)
 • Asus ZenFone 4 Selfie ZD553KL (X00LD)
 • BQ Aquaris X5
 • Bravis Next
 • Doogee Y6 (thanks to Mr. YASS YASS)
 • Doogee X9 Mini
 • Ergo A503 Optima (thanks to Mr. Dr_Wolodya)
 • LG Q8 (H970)
 • LG Q8 (X800K)
 • LG Q8 (X800L) (thanks to Mr. pintu_das)
 • LG Q8 (X800S)
 • LG V30 (US998) (thanks to Mr. JT Man)
 • Navon Mizu (D455) (thanks to Mr. Dr_Wolodya)
 • Nokia 3 (TA-1028) (thanks to Mr. Maurioski)
 • Nomi i5011
 • OnePlus 5T (A5010)
 • Pixus Jet
🐙 All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)
 
Dongle or Activation are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
Download Octoplus FRP Tool v.1.2.4
  • پسند 2
  • تشکر 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
Unes    3,102

 

Octoplus FRP Tool v.1.2.5 is out! Added support for Hisense, Alcatel and more!

Octoplus FRP Tool v.1.2.5 Release Notes:

🐙 Added “Reset FRP” for the following devices:
 • Alcatel OneTouch Pop Star (OT-5022D)
 • Alcatel U3 3G (OT-4049D)
 • Alcatel U3 3G (OT-4049X)
 • Dooggee BL5000 (thanks to Mr. YASS YASS)
 • Hisense C1 (thanks to Mr. jseyedanas)
 • Hisense F20AE (thanks to Mr. YASS YASS)
 • Hisense F20DE (thanks to Mr. YASS YASS)
 • Hisense L635 (thanks to Mr. YASS YASS)
 • Hisense L670 (thanks to Mr. YASS YASS)
 • Hisense L676 (thanks to Mr. YASS YASS)
 • Hisense Infinity Faith 1 (F31M) (thanks to Mr. YASS YASS)
 • Hisense Infinity Faith 1 (F31M 2) (thanks to Mr. YASS YASS)
 • Hisense Infinity Lite S (L675) (thanks to Mr. YASS YASS)
 • Hisense Straddict 5 (L678) (thanks to Mr. YASS YASS)
 • LG X Power 2 (M320M)
 • MyPhone Hammer Titan 2
 • S-TELL M920
 • TCL Flash Plus 2 (FL02)
 • Vodafone VFD500 (thanks to Mr. odeltacygnuz)
 • YU Yunicorn (YU5530)

🐙 All supported operations are described in details in Software manual (“Help” button in Software)
Dongle or Activation are already available for purchase from GsmServer Store. Ask your local dealers!
Download Octoplus FRP Tool v.1.2.5
  • پسند 1
  • تشکر 1

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

 • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×