رفتن به مطلب
شرایط فعال سازی بخش ویژه
جستجو در
  • تنظیمات بیشتر ...
جستجو به صورت ...
جستجو در ...
SEYED1001

مجموعه ای از فایلهایcert سامسونگ

پست های پیشنهاد شده

SEYED1001    4,981

همگی در یک فایل زیپ

دانلود از سرور پارتل موبایل

 

اینم لیست فایلهای موجود:

Cert_SM_G800H_353699060739788_RF1FA2YG76Z

 

Cert_SM-N910C

Cert_SM-N910T

Cert_SM-N910T_2

Cert-GT-I9300_354244054554916_RF1CA5Z2T3D

Cert-GT-I9300_354793056281373_RF1CB2NQTW

Cert-GT-I9300I_352608060137555

Cert-GT-S7275B_351896060760945

Cert-SM-G350_358495052627775_RV1F101X9KN

Cert-SM-G530H_00000001585678_0000000000

Cert-SM-G900F_352558067456393_00000000000

Cert-SM-G900F_352558067456401_00000000000

Cert-SM-G900F_352558067456427_00000000000

Cert-SM-G900F_353110060701687_00000000000.cert

Cert-SM-G900F_353110060712361_R58F0SFT2T

Cert-SM-G900H-353285066458472-RF1F42NXP9V

Cert-SM-G900M_352558067456393_00000000000

Cert-SM-N750_351665065825577_RF1F51QZKJ

Cert-SM-N750-351665064263218-RF1F234TLAH

Cert-SM-N7502_352901063266467

E250L_M9615A-CEFWMAZM-3.0.12103_7-9-2014_15-4-7

G730A_M8930B-AAAATAZM-5.0.060198_24-10-2014_9-49-51

G850f.certG850f

g900h certs

GT-i8258_35471105125230_RV1D40WCQWX_0613.cert

GT-i8262_35708905293796_0086.cert

GT-i8268_35496005077863_RV1D36Y0V8F_0546.cert

GT-i8558_35652405228752_RV1D83CD4YX_0025.cert

GT-i9060-DS_35944405365674_RF1F31ZL56M_0002.cert

GT-i9260_35440205357879_0679.cert

GT-i9300_35194106940769_RF1F14KV9D_0455.cert

GT-i9300_35316305257310_RF1C56RQR9F_0455.cert

GT-i9300_35371805263083_RV1C62JA8GX_0455.cert

GT-I9300_35371805265588_RV1C62JM2VA_0455.cert

GT-i9300_35372105326487_RF1C722PVCD_0455.cert

GT-i9300_35397505449093_RF1C89DN7PW_0455.cert

GT-I9300_35424405455491_RF1CA5Z2T3D_0455.cert

GT-I9300_35479305628137_RF1CB2NQTW_0455.cert

GT-I9300_35479305738572_RF1CB3JD61V_0455.cert

GT-i9300_35984505930354_RF1DC2LCDE_0455.cert

GT-I9300_351941069407690_RF1F14KV9D

GT-I9300_354017054332123_RV1CA39PQX

GT-i9300i_35260706013755_0865.cert

GT-i9300i_35260706013755_0865

GT-i9301i_35260806013755_0865.cert

GT-i9301i_35260806013755_0865.cert_2

GT-i9308_35506505960894_RV1D40A23YX_0986.cert

GT-I9500

GT-I9500_35751205xxxxxx_RV1D579RA6

GT-I9500_35579905724459_RV1D51DHD3_0833.cert

GT-I9500_357143052848139_RV1D92JBKX

GT-I9500_357376052766980_RF1D56NMH5

GT-i9515L_35216806251905_0239

GT-i9515L_35216806251905_0239

GT-N7100_35466605055494_RF1C991XDWH_0521.cert

GT-N8000_35189605037877_R31C710LF4L_0370.cert

GT-P3100_35212305372359_RV1D33ZL81R_0078.cert

GT-P3100_35237205478184_RF1CABXJN8B_0078.cert

GT-P5100_35210105110199_R31C60WT2GA_0780.cert

GT-P5100_35281605422993_RF1C74H4Z5H_0780.cert

GT-P5200_35735905163309_RF1D78R0H3B_0452.cert

GT-P5220_35826305075245_RF1DA1V19Q_0560.cert

GT-S6790_35867505096056_RV1DB4SDRKT_0761.cert

GT-S6790N_35859805295378_RV1DC4L041P_0761.cert

GT-S7390_35859905018946_R21D974G5QY_0726.cert

GT-S7392_35840105021772_R21D94NCEYF_0726.cert

GT-S7392_35887005173350_RZ1D93LEPBP_0726.cert

GT-S7580_35291306180513_R21F243AK9P_0957.cert

GT-S7582_35160206473668_RZ1DC213BKH_0957.cert

GT-S7582_35160206473668_RZ1DC213BKH_0957

I257_M8930B-AAAATAZM-3.2.27040_16-9-2014_15-40-6

I317M_M9615A-CEFWMAZM-2.0.14159_8-9-2014_12-19-31

I337_M9615A-CEFWTAZM-4.0.17081_16-9-2014_10-58-32

I337M_M9615A-CEFWTAZM-4.0.17062_9-9-2014_16-8-4

I437_M8960A-AAAANAZM-2.0.01080_24-10-2014_15-53-51

i537 nv ok

I727R_M8260A-AABQOCZM-3.0.552040T_15-9-2014_23-34-43

I747_M8960A-AAAANAZM-1.0.443136_12-9-2014_13-50-32

I747M_M8960A-AAAANAZM-1.0.443100_11-9-2014_17-30-33

I8262_8X25-SSOSKOLYM-2035_7-9-2014_0-0-46

I9190_M8930B-AAAATAZM-3.2.27083_7-10-2014_19-21-14

I9195_M8930B-AAAATAZM-3.2.27040_8-9-2014_15-29-50

I9205_M8930B-AAAATAZM-3.2.27019_16-9-2014_9-27-25

I9295_M9615A-CEFWTAZM-4.0.17083_28-9-2014_16-37-34

I9305_M9615ACEHWMAZD179599_6-9-2014_19-53-39

I9505_M9615A-CEFWTAZM-4.0.17121_8-9-2014_16-54-29

I9506_M8974A-AAAANAZM-1.0.180049_6-9-2014_15-20-8

I9506_M8974A-AAAANAZM-1.0.180095_21-9-2014_18-26-38

M819N_M8930B-AAAATAZM-5.0.060147_9-9-2014_10-58-28

M919_M9615A-CEFWTAZM-4.0.17122_9-9-2014_18-19-34

GT-I9300_35371805265588_RV1C62JM2VA_0455.cert.zip 1.53 KB 3

GT-I9300_35479305628137_RF1CB2NQTW_0455.cert.zip 1.52 KB 26

GT-I9300_35479305738572_RF1CB3JD61V_0455.cert.zip 1.53 KB 2

GT-I9500_35579905724459_RV1D51DHD3_0833.cert.zip 1.52 KB 2

GT-I9500_35713805248819_RF1D46DB4A_0833.cert.zip 1.52 KB 2

GT-N7100_35466605055494_RF1C991XDWH_0521.cert.zip 1.52 KB 2

GT-N8000_35189605037877_R31C710LF4L_0370.cert.zip 1.53 KB 26

GT-P3100_35212305372359_RV1D33ZL81R_0078.cert.zip 1.53 KB 26

GT-P3100_35237205478184_RF1CABXJN8B_0078.cert.zip 1.53 KB 26

GT-P5100_35210105110199_R31C60WT2GA_0780.cert.zip 1.52 KB 26

GT-P5100_35281605422993_RF1C74H4Z5H_0780.cert.zip 1.53 KB 26-

GT-P5200_35735905163309_RF1D78R0H3B_0452.cert.zip 1.52 KB 2

GT-P5220_35826305075245_RF1DA1V19Q_0560.cert.zip 1.52 KB 26-1

GT-S6790N_35859805295378_RV1DC4L041P_0761.cert.zip 1.53 KB 2

GT-S6790_35867505096056_RV1DB4SDRKT_0761.cert.zip 1.52 KB 2

GT-S7262_35891305966989_RV1DA4HFF7N_0167.cert.zip 1.86 KB 2

GT-S7390_35859905018946_R21D974G5QY_0726.cert.zip 1.53 KB 26

GT-S7392_35840105021772_R21D94NCEYF_0726.cert.zip 1.87 KB

GT-S7392_35887005173350_RZ1D93LEPBP_0726.cert.zip 1.86 KB 20

GT-S7562U_35842305122261_0726.cert.zip 1.49 KB 2

GT-S7580_35970205294775_R21DC29F3JH_0957.cert.zip 1.53 KB 2

GT-S7582_35160206473668_RZ1DC213BKH_0957.cert.zip 1.87 KB 2

GT-S7582_35983405404607_R21DC0NYJKT_0957.cert.zip 1.87 KB 2

GT-i8262_35708905293796_0086.cert.zip 1.83 KB 2

GT-i8268_35496005077863_RV1D36Y0V8F_0546.cert.zip 1.52 KB 2

GT-i8558_35652405228752_RV1D83CD4YX_0025.cert.zip 1.53 KB 2

GT-i9060-DS_35944405365674_RF1F31ZL56M_0002.cert.zip 1.87 KB

GT-i9060_35944305032502_RF1F14XBSCB_0002.cert.zip 1.53 KB 31:24

GT-i9260_35440205357879_0679.cert.zip 1.48 KB 260

GT-i9300_35194106940769_RF1F14KV9D_0455.cert.zip 1.52 KB

GT-i9300_35371805263083_RV1C62JA8GX_0455.cert.zip 1.52 KB

GT-i9300_35372105326487_RF1C722PVCD_0455.cert.zip 1.52 KB 2

GT-i9300_35397505449093_RF1C89DN7PW_0455.cert.zip 1.52 KB 2

GT-i9300_35984505930354_RF1DC2LCDE_0455.cert.zip 1.52 KB 08-1

GT-i9300i_35260706013755_0865.cert.zip 1.82 KB 05-12-

GT-i9301i_35260806013755_0865.cert.zip 1.49 KB 05-

GT-i9308_35506505960894_RV1D40A23YX_0986.cert.zip 1.52 KB 2

GT-i9500_35161206047970_R31DB24TEE_0833.cert.zip 1.53 KB 2

GT-i9500_35161206590027_R31F800E9E_0833.cert.zip 1.53 KB 0

GT-i9500_35713805323182_RF1D46M388_0833.cert.zip 1.53 KB 2

GT-i9500_35713805409355_0833.cert.zip 1.48 KB 2651

GT-i9500_35713805921571_RF1D50FGX7_0833.cert.zip 1.53 KB 2

GT-i9500_35719605892112_RF1D55459X_0833.cert.zip 1.53 KB :51

GT-i9500_35737605276698_RF1D56NMH5_0833.cert.zip 1.53 KB 261

GT-i9500_35750405178764_RF1D64N73X_0833.cert.zip 1.52 KB 26

GT-i9500_35751205445958_RV1D579RA6_0833.cert.zip 1.53 KB 26-151

GT-i9500_35763305618460_RF1F30PX65_0833.cert.zip 1.53 KB 26-51

GT-i9500_35774705753355_RV1D82DBSB_0833.cert.zip 1.53 KB 26:51

GT-i9500_35885105621328_RV1D969EZTZ_0833.cert.zip 1.53 KB 30-51

GT-i9515L_35216806251905_0239.cert.zip 1.48 KB 30-12-2014 00

GT-i9515L_35322506099910_R1234567890_0239.cert.zip 1.52 KB 10

SGH-T399N_35479606152451_RV8F90EH0NZ_0075.cert.zip 1.51 KB 056:27

SM-C101_35698505131661_0319.cert.zip 1.48 KB 22

SM-C101_35698505187549_CN1D701KB3H_0319.cert.zip 1.52 KB 23

SM-C115_35252506130602_CF1F601DCTP_0759.cert.zip 1.52 KB 2

SM-G130E_35329806829959_R51F80MA03Y_0437.cert.zip 1.84 KB 26-:53

SM-G310HN_35221506049187_R21F50GFGPR_0770.cert.zip 1.53 KB 2

SM-G313HN_35614506052112_R51FA1R58FD_0117.cert.zip 1.53 KB 7

SM-G313HZ_35472806130157_RF1F81FM46A_0117.cert.zip 1.87 KB 3

SM-G313HZ_35472806238672_0117.cert.zip 1.83 KB 3

SM-G313H_35612806003460_R51F909AZQW_0117.cert.zip 1.87 KB

SM-G350E_35351906902397_R21F936NZSR_0125.cert.zip 1.87 KB 2

SM-G350E_35469906093927_RZ1F717JDEP_0125.cert.zip 1.87 KB

SM-G350_35849505262777_RV1F101X9KN_0699.cert.zip 1.53 KB 3

SM-G355H-SS_35542806016018_R21F84DRL2Z_0118.cert.zip 1.53 KB

SM-G355HN_35369006172817_R21F86ZQMNE_0118.cert.zip 1.53 KB

SM-G355HN_35369006477314_R21FA51WKFH_0118.cert.zip 1.53 KB

SM-G355H_35255406159933_R21F65F8DWX_0118.cert.zip 1.86 KB

SM-G355H_35255406447700_R21F75R2PSL_0118.cert.zip 1.86 KB

SM-G355H_35255406652637_R21F85EV0TT_0118.cert.zip 1.86 KB

SM-G355H_35255406974300_R21F93DVLCP_0118.cert.zip 1.84 KB 3

SM-G355H_35255406974545_R21F93DVTSX_0118.cert.zip 1.84 KB

SM-G355M_35312306011601_R21F665R7QF_0118.cert.zip 1.84 KB

SM-G355M_35312306257031_R21F93321AF_0118.cert.zip 1.86 KB 4

SM-G357M_35328306013177_R28F50D62ZD_0609.cert.zip 1.53 KB

SM-G357M_35328306031857_R28F608RG8E_0609.cert.zip 1.52 KB

SM-G3815_35943605021762_0266.cert.zip 1.48 KB

SM-G800F_35296006152232_RF8F70JJEPH_0573.cert.zip 1.53 KB

SM-G800F_35535406282811_R58F803G5WP_0573.cert.zip 1.52 KB

SM-G800M_35392306031788_RF8F8014R9F_0573.cert.zip 1.53 KB 2

SM-G850F_35521006141581_RF8F911SRF_0932.cert.zip 1.52 KB

SM-G850F_35521006222461_RF8F91P5EC_0932.cert.zip 1.52 KB 30

SM-G850F_35521006319950_RF8FA1MALM_0932.cert.zip 1.52 KB 3

SM-G850F_35601006699368_R58FA0WB03_0932.cert.zip 1.52 KB 3

SM-G850F_35601006981443_R58FB0GR5Q_0932.cert.zip 1.52 KB 3

 

SM-G850F_35746606115454_R58FB1A6JW_0932.cert.zip 1.52 KB 36

SM-G850F_35746606115466_R58FB1A6K8_0932.cert.zip 1.52 KB 36

SM-G900F_35255806745639_0478.cert.zip 1.48 KB

SM-G900F_35255806745640_0478.cert.zip 1.48 KB 2

SM-G900F_35255806745641_0478.cert.zip 1.49 KB 2

SM-G900F_35255806745642_0478.cert.zip 1.48 KB 2

SM-G900H_35328506645847_RF1F42NXP9_0499.cert.zip 1.52 KB 4

SM-G900H_35341506276855_R51F405N9JD_0499.cert.zip 1.53 KB

SM-G900H_35341506415112_R51F600P1C_0499.cert.zip 1.53 KB

SM-G900V_35311006070168_0478.cert.zip 1.48 KB

SM-N7502_35290106326646_0839.cert.zip 1.48 KB

SM-N7505_35232306067800_0028.cert.zip 1.48 KB

SM-N7505_35283206030129_R58F70XSFM_0028.cert.zip 1.52 KB 265

SM-N7506V_35220406111814_0220.cert.zip 1.49 KB

SM-N750_35166506426321_RF1F234TLAH_0640.cert.zip 1.52 KB 2

SM-N9000Q_35954205095092_RF1F33CV0D_0813.cert.zip 1.53 KB 25

SM-N9005_35751805023111_0813.cert.zip 1.48 KB 5

SM-N9009_35909205476500_0813.cert.zip 1.49 KB 5

SM-N900_35909205009122_0813.cert.zip 1.48 KB 2

SM-N900_35909205153525_RF1D95NTDW_0813.cert.zip 1.52 KB

SM-N910T_35609506261198_RF8F91MA29_0772.cert.zip 1.52 KB

SM-P601_35990805088284_0121.cert.zip 1.48 KB

SM-T311_35984605076972_RF2DC1JDYEV_0237.cert.zip 1.52 KB

S7562_76XXU-USNSKOLYM-2055_26-9-2014_21-25-15

SC04E_M9615A-CEFWTAZM-4.0.17062_27-9-2014_16-37-47

 

    • پسند 5

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
  • کاربران آنلاین در این صفحه   0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.

×